Tan Dun’s Buddha Passion receives Italian premiere with soloist Hongni Wu

Tan Dun
Hongni Wu by Min

Tan Dun’s Buddha Passion receives Italian premiere with soloist Hongni Wu

15/11/2023