Sayaka Shoji joins Lahav Shani & Israel Philharmonic Orchestra

Sayaka Shoji © Laura Stevens

Sayaka Shoji joins Lahav Shani & Israel Philharmonic Orchestra

7/10/2022