KODO - United Kingdom 2018

KODO — United Kingdom 2018

UK parliament

January 2018

/ Swipe to see tour itinerary /

Cities

Brighton

Brighton

Brighton Dome

PROGRAMME:
Keikei (Yuta Sumiyoshi, 2012)
Phobos (Kenta Nakagome, 2009)
Mute (Yosuke Oda, 2013)
Kusawake (Yuta Sumiyoshi, 2013)
O‑daiko (Traditional, arranged by Kodo)
Monochrome (Maki Ishii, 1977)
Color(Masayuki Sakamoto, 2009)
Ake-no-myojo (Yosuke Oda, 2012)
Yuyami(Yuta Sumiyoshi, 2013)
Ayaori (Yuta Sumiyoshi, 2013)
Rasen (Tamasaburo Bando, 2016)
Hare-wataru (Eri Uchida, 2013)

Manchester

Manchester

Bridgewater Hall

PROGRAMME:
Keikei (Yuta Sumiyoshi, 2012)
Phobos (Kenta Nakagome, 2009)
Mute (Yosuke Oda, 2013)
Kusawake (Yuta Sumiyoshi, 2013)
O‑daiko (Traditional, arranged by Kodo)
Monochrome (Maki Ishii, 1977)
Color(Masayuki Sakamoto, 2009)
Ake-no-myojo (Yosuke Oda, 2012)
Yuyami(Yuta Sumiyoshi, 2013)
Ayaori (Yuta Sumiyoshi, 2013)
Rasen (Tamasaburo Bando, 2016)
Hare-wataru (Eri Uchida, 2013)

Canterbury

Canterbury

Marlowe Theatre

PROGRAMME:
Keikei (Yuta Sumiyoshi, 2012)
Phobos (Kenta Nakagome, 2009)
Mute (Yosuke Oda, 2013)
Kusawake (Yuta Sumiyoshi, 2013)
O‑daiko (Traditional, arranged by Kodo)
Monochrome (Maki Ishii, 1977)
Color(Masayuki Sakamoto, 2009)
Ake-no-myojo (Yosuke Oda, 2012)
Yuyami(Yuta Sumiyoshi, 2013)
Ayaori (Yuta Sumiyoshi, 2013)
Rasen (Tamasaburo Bando, 2016)
Hare-wataru (Eri Uchida, 2013)

Birmingham

Birmingham

Symphony Hall

PROGRAMME:
Keikei (Yuta Sumiyoshi, 2012)
Phobos (Kenta Nakagome, 2009)
Mute (Yosuke Oda, 2013)
Kusawake (Yuta Sumiyoshi, 2013)
O‑daiko (Traditional, arranged by Kodo)
Monochrome (Maki Ishii, 1977)
Color(Masayuki Sakamoto, 2009)
Ake-no-myojo (Yosuke Oda, 2012)
Yuyami(Yuta Sumiyoshi, 2013)
Ayaori (Yuta Sumiyoshi, 2013)
Rasen (Tamasaburo Bando, 2016)
Hare-wataru (Eri Uchida, 2013)

The Sage, Gateshead

Gateshead

The Sage

PROGRAMME:
Keikei (Yuta Sumiyoshi, 2012)
Phobos (Kenta Nakagome, 2009)
Mute (Yosuke Oda, 2013)
Kusawake (Yuta Sumiyoshi, 2013)
O‑daiko (Traditional, arranged by Kodo)
Monochrome (Maki Ishii, 1977)
Color(Masayuki Sakamoto, 2009)
Ake-no-myojo (Yosuke Oda, 2012)
Yuyami(Yuta Sumiyoshi, 2013)
Ayaori (Yuta Sumiyoshi, 2013)
Rasen (Tamasaburo Bando, 2016)
Hare-wataru (Eri Uchida, 2013)